Ispiši

Upravljanje farmom (143854)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula sadržava tehnološko-tehničke i ekonomsko-financijske sastavnice kojima se obrazuje moderan upravitelj stočarske farme za samostalno i uspješno vođenje. Glavna poglavlja su pojedini managementi: smještaj i način držanja, hranidba, reprodukcija, selekcija, mužnja, zaštita zdravlja i dobrobit životinja, financijsko poslovanje i marketing i drugi. Program sadrži i tehnološko projektiranje farmi različitog tipa te suvremene zahtjeve na stočarsku farmu obzirom na interes potrošača i javnog mijenja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih tehnoloških zahtjeva na suvremenim stočarskim farmama. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja kako bi mogli samostalno upravljati tehnološkim procesima u stočarskoj proizvodnji na vlastitom gospodarstvu ili u sklopu većih proizvodnih sustava.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije do tri grupe u cilju stjecanja praktičnih znanja u vođenju farme
 • Seminari
  Seminari su vezani uz određene tehnološke procese u stočarskoj proizvodnji ovisno o pojedinoj vrsti, pasmini (genotipu) i kategoriji domaćih životinja, skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i prezentiraju seminare

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti ulogu i funkciju managera-upravitelja u razvoju i funkcioniranju farme. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati glavne tehnološke zahtjeve na suvremenim mliječnim i mesnim farmama goveda, ovaca i koza te na svinjogojskim i peradarskim farmama. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti različite managemente na farmama (smještaj i držanje, hranidba, reprodukcija, selekcija, mužnja, zaštita zdravlja i dobrobit životinja). Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati različita tehnološka rješenja te prepoznati i odabrati najbolja. Rasprave tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit.
Izračunati proizvodne pokazatelje na farmama; Izračunati financijsko-ekonomske pokazatelje na farmama; Izračunati količine otpadnih tvari na farmama. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit
Analizirati proizvodne, financijsko-ekonomske i ekološke pokazatelje na farmama i prepoznati glavne koji utječu na rezultate proizvodnje; Organizirati rad te samostalno upravljati stočarskom farmom. Rasprave tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit.
Samostalno prezentirati rezultate aktivnosti na predavanju i u praktikumu. Seminarski rad i rasprave tijekom nastave

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 32 32 1,1
Aktivno sudjelovanje na vježbama 20 40 1,3
Test znanja 1. (Pi1) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Test znanja 2. (Pi2) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Test znanja 3. (Pi3) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Test znanja 4. (Pi4) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Seminarski rad (S) 5% Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 16 0,5
Završni ispit (Zi) -uvijet položeni parcijalni testovi znanja 23% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 32 1,1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama (2-5 studenata) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan 5. tjedan 6. tjedan 8. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od četiri pitanja po jedno iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih dijelova sadržaja modula te sposobnost identificiranja praktičnih problema u vođenju stočarskih farmi. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. Definicija farme P – pojašnjenje pojma managementa u stočarskoj proizvodnji
 2. Upravljanje farmom goveda P – upravljanje resursima, tehnologija u proizvodnji mlijeka i mesa
 3. Upravljanje farmom goveda P – management reprodukcije i hranidbe
 4. Upravljanje farmom goveda P, S – tranzicijsko razdoblje, suhostaj, rana, srednja i kasna laktacija P
 5. Upravljanje farmom goveda P, S – smještaj i hranidba tovne junadi
 6. Upravljanje farmom goveda V, S – utjecaj farme na okoliš
 7. 1. Međuispit (kolokvij 1.) Upravljanje farmom ovaca i koza P
 8. Upravljanje farmom ovaca i koza V – tehnologija na ovčarskim i kozarskim farmama
 9. Upravljanje svinjogojskom farmom P, V – tehnološki postupci (reprocentar i tovilište)
 10. 2. Međuispit (kolokvij 2.) Upravljanje peradarskom farmom P, V – glavni tehnološki postupci na peradarskim farmama (proizvodnja jaja i tov brojlera)
 11. Upravljanje peradarskom i svinjogojskom farmom V – izračun proizvodnih pokazatelja na farmama
 12. 3. Međuispit (kolokvij 3.) Vođenje financijsko-ekonomskog poslovanja na mliječnoj farmi P, V
 13. Terenske vježbe – posjet obiteljskim farmama za proizvodnju mlijeka, mesa i jaja V
 14. 4. Međuispit (kolokvij 4.) Izračun količine otpadnih tvari na farmama i planiranje skladišnih kapaciteta, korištenje programa Cromix V
 15. Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Caput, P. (1996): Govedarstvo, Celeber d.o.o., Zagreb, 1996.
 2. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo, HMU, Zagreb
 3. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo, HMU, Zagreb
 4. Uremović, M., Uremović, Z. (1998 ): Svinjogojstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 5. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo, HMU, Zagreb.
 6. Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002): Stočarstvo, Agronomski fakultet, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Grbeša, D. (2012): Preporuke u hranidbi mliječnih krava, HMU, Zagreb
 2. Katalinić, I. (2004): Izgradnja i adaptacija govedarskih staja, HZPSS, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Strategija upravljanja malim i srednjim gospodarstvima, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.