Ispiši

Pčelinji proizvodi (226241)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Medonosne pčele svojom aktivnošću proizvode šest proizvoda od kojih pčelinji vosak uz matičnu mliječ i pčelinji otrov predstavljaju izlučevine pčelinjeg organizma, dok su med, pčelinja pelud i propolis biljni izvori koje pčele prigodom skupljanja obogaćuju svojim izlučevinama, odnosno koji nastaju sinergijom biljaka i pčela.
Med se zbog svoje specifične nutricionističke vrijednosti svrstava u lakoprobavljive i visokovrijedne namirnice, a osim u prehrani, koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te u mnoge druge svrhe. Iako je med najzastupljeniji pčelinji proizvod, i ostali pčelinji proizvodi (pčelinji vosak, pčelinja pelud, propolis, matična mliječ i pčelinji otrov) posjeduju zanimljiva, kako nutritivna, tako i ljekovita svojstva te je zbog toga potražnja za njima u stalnom porastu.
Program predmeta Pčelinji proizvodi omogućit će studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja tehnologije proizvodnje i analitike pčelinjih proizvoda koja su neophodna za uspješno poslovanje, posebice tvrtkama i obiteljskim gospodarstvima koje se bave proizvodnjom i/ili plasmanom meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište. Također, program predmeta osigurat će osnove za daljnju nadogradnju specifičnih znanja o pčelinjim proizvodima.
Programom predmeta su predviđene sljedeće nastavne cjeline: osnove biologije pčelinje zajednice pružit će studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje anatomsko-fizioloških značajki pčela, njihovog ponašanja te harmoničnog funkcioniranja pčelinje zajednice kao superorganizma. Također, kroz poslove koje pčele obavljaju u košnici, kao i skupljačke aktivnosti pčela izvan košnice, studentima će se objasniti proces nastanka meda, pčelinje peludi i propolisa, zatim proces sinteze i lučenja pčelinjeg voska, matične mliječi i pčelinjeg otrova te uloga spomenutih pčelinjih proizvoda u pčelinjoj zajednici. Nadalje, studente će se upoznati sa kemijskim sastavom, fizikalnim i senzorskim svojstvima, nutritivnom vrijednošću, kriterijima kakvoće te drugim specifičnostima pčelinjih proizvoda (poput protubakterijske, protugljvične i protuvirusne djelotvornosti, protuoksidativnih i protuupalnih te drugih svojstava pčelinjih proizvoda). Studente će se također upoznati s organoleptičkim svojstvima i karakterističnim senzorskim profilima uniflornih vrsta meda i meda medljikovca.
U okviru predmeta ujedno će se obraditi analitika, botaničko podrijetlo (melisopalinološka/peludna analiza) i senzorika meda, kao i čimbenici koji utječu na medenje medonosnih biljnih vrsta te pčelinja paša, odnosno pašni resursi na području RH (najznačajnije kontinentalno i mediteransko medonosno bilje).
Laboratorijskim će se vježbama omogućiti studentima kroz praktičan i samostalan rad svladavanje fizikalno-kemijskih parametara, kriterija kakvoće (čistoće) u analitici meda, pčelinjeg voska i drugih pčelinjih proizvoda primjenom klasičnih fizikalno-kemijskih i instrumentalnih analitičkih metoda, dok će se vježbama na pokusnom pčelinjaku Agronomskog fakulteta (pčelinjak nadbiskupa Haulika) pružiti mogućnost rada s pčelinjim zajednicama u vidu provedbe osnovnih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje pčelinjih proizvoda. Programom predmeta obuhvaćeno je i upoznavanje studenata sa sofisticiranim analitičkim alatima (infracrvena spektroskopija - FTIR ATR tehnika) temeljenim na kemijskom fingerprintigu koji se primjenjuju za utvrđivanje autentičnosti, odnosno otkrivanje patvorenja određenih pčelinjih proizvoda.
Polaganje ispita provodi se u vidu parcijalnih testova znanja (dva parcijalna pismena ispita), izrade i izlaganja seminarskog rada i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R3

Sati nastave: 60
Predavanja: 34
Laboratorijske vježbe: 6
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 6
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Opće kompetencije

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku te će unaprijediti vještine kritičkog promišljanja i argumentiranog raspravljanja. Nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje, primjenjivati znanje u praksi te raditi samostalno i u timu. Studenti će steći osnovna znanja iz područja proizvodnje i analitike meda i drugih pčelinjih proizvoda u okvirima teorijske i praktične nastave te će moći obavljati stručne poslove u proizvodnji pčelinjih proizvoda.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Obuhvaćaju teorijsko i aplikativno pojašnjavanje relevantnih nastavnih cjelina.
 • Laboratorijske vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje.
 • Vježbe u praktikumu
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Ostvaruju se kroz vježbe na pokusnom pčelinjaku Agronomskog fakulteta.
 • Terenske vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Ostvaruju se posjetom ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda i drugih pčelinjih proizvoda te punionici meda.
 • Seminari
  Ostvaruje se kroz grupni ili samostalni rad studenata pod vodstvom predmetnog nastavnika uz primjenu do tada stečenih znanja i vještina te obradom dostupnih literaturnih podataka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati izravne i neizravne koristi od pčela te opisati strukturu i osnovne značajke pčelinje zajednice. Pismeni i usmeni ispit.
Objasniti proces nastanka meda (prijetvorbe nektara/medne rose u med) te opisati njegov kemijski sastav i fizikalna svojstva. Pismeni i usmeni ispit.
Definirati i opisati osnovne vrste meda i medonosne biljne vrste. Pismeni i usmeni ispit.
Definirati i prepoznati mane meda. Pismeni i usmeni ispit.
Prepoznati specifične senzorske profile uniflornih vrsta meda i medljikovca te rangirati uzorke unutar iste vrste meda prema senzorskim svojstvima. Sudjelovanje u praktičnom radu / radni zadatci tijekom nastave (vježbe), pismeni i usmeni ispit.
Identificirati vrstu meda temeljem interpretacije skupnih rezultata osnovnih fizikalno-kemijskih analiza, melisopaliniloške analize i senzorske analize. Sudjelovanje u praktičnom radu / radni zadatci tijekom nastave (vježbe), pismeni i usmeni ispit.
Opisati proces proizvodnje i prerade pčelinjeg voska, njegovu primjenu i fizikalno-kemijska svojstva. Sudjelovanje u praktičnom radu / radni zadatci tijekom nastave (vježbe), pismeni i usmeni ispit.
Opisati proces proizvodnje, kemijski sastav i svojstva drugih pčelinjih proizvoda (pčelinja pelud, propolis, matičnaa mliječ, pčelinji otrov). Sudjelovanje u praktičnom radu / radni zadatci tijekom nastave (vježbe), pismeni i usmeni ispit.
Nabrojati i opisati klasične fizikalno-kemijske i instrumentalne analitičke metode za utvrđivanje autentičnosti (otkrivanje patvorenja) i kakvoće pčelinjih proizvoda. Sudjelovanje u praktičnom radu / radni zadatci tijekom nastave (vježbe), pismeni i usmeni ispit.
Objasniti načela kemijske karakterizacije pčelinjih proizvoda metodom infracrvene (FTIR-ATR) spektroskopije. Sudjelovanje u praktičnom radu / radni zadatci tijekom nastave (vježbe), pismeni i usmeni ispit.
Isplanirati slijed aktivnosti i odabrati opremu za proizvodnju meda, pčelinjeg voska, pčelinje peludi, propolisa, matične mliječi i pčelinjeg otrova. Usmeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja (u vidu PowerPoint prezentacija i metoda aktivnog učenja sa osiguranim vremenom za pitanja i raspravu), vježbi (Laboratorij za analizu pčelinjih proizvoda i biologiju pčela, pokusni pčelinjak Agronomskog fakulteta) i terenske nastave; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz pojedine cjeline; upute za izradu seminarskog rada; ocjenjivanje studentskih seminara i pismenih ispita; provođenje usmenih ispita; konzultacije izvan nastave (po potrebi/dogovoru).

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 60 45 1,5
I Parcijalni ispit 25% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
II Parcijalni ispit 25% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Seminarski rad 10% <4
5
6-7
8-9
10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Usmeni ispit 40% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
(Nadoknada) (25%) <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
(30) (1)
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Značaj pčelarstva i osnove biologije pčelinje zajednice P - Izravne i neizravne koristi od pčela. Članovi pčelinje zajednice, osnove anatomije i fiziologije pčela te raspodjela poslova unutar i izvan pčelinje zajednice. Odlike glavnih pasmina pčela.
 2. Med P - Proces nastajanja meda. Kemijski sastav i fizikalna svojstva meda. Mane meda.
 3. Medonosno bilje P - Čimbenici koji utječu na medenje. Tipovi nektarija. Nastanak medne rose. Najznačajnije kontinentalno i mediteransko medonosno bilje.
 4. Analitika meda P - Upoznavanje s klasičnim fizikalno-kemijskim analitičkim metodama koje se koriste za utvrđivanje botaničkog podrijetla meda. Zakonska regulativa (EU Direktiva o medu, Pravilnik o medu, Pravilnik o kakvoći uniflornog meda).
 5. Seminar I S - Seminarski radovi tematski dodijeljeni prema izboru studenta. Fizikalno-kemijska analiza meda LB - Utvrđivanje udjela vode, električne provodnosti i pH vrijednosti te udjela hidroksimetilfurfurala (HMF-a)
 6. Melisopalinološka (peludna) analiza meda P - Utvrđivanje botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda. Kvalitativna i kvantitativna melisopalinološka analiza. LB - Priprema uzoraka meda za melisopalinološku analizu.
 7. Senzorska analiza meda P Senzorska svojstva (karakteristični organoleptički profili) glavnih kontinentalnih i mediteranskih vrsta meda. PK - Senzorsko ocjenjivanje meda.
 8. Terenska nastava T - Posjeta ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda. Upoznavanje s instrumentalnim analitičkim metodama (HPLC, IRMS) koje se koriste u analitici meda i drugih pčelinjih proizvoda (opcionalno: posjeta punionici meda - upoznavanje s tehnologijom dorade i pakiranja meda).
 9. Pčelinji vosak P - Proizvodnja, prerada i primjena pčelinjeg voska. I parcijalni ispit.
 10. Patvorenje pčelinjeg voska P - Utvrđivanje patvorenja pčelinjeg voska klasičnim fizikalno-kemijskim i instrumentalnim (FTIR-ATR, GC-MS) analitičkim metodama
 11. Analitika pčelinjeg voska LB - Određivanje točke tališta, specifične težine te kiselinskog, saponifikacijskog i etsrskog broja pčelinjeg voska. Otkrivanje patvorenja pčelinjeg voska metodom FTIR-ATR spektroskopije (kvalitetaivna i kvantitativna analiza)
 12. Pčelinja pelud, propolis, matična mliječ i pčelinji otrov P - Kemijski sastav i svojstva navedenih pčelinjih proizvoda te način proizvodnje istih.
 13. Kemijska karakterizacija pčelinjih proizvoda metodom infracrvene (IR) spektroskopije P - Analiza pčelinjih proizvoda FTIR-ATR tehnikom snimanja spektara. Obrada i analiza spektralnih podataka. Kemometrijsko modeliranje. LB - Spektralna analiza pčelinjih proizvoda FTIR-ATR tehnikom snimanja spektara
 14. Tehnologija proizvodnje pčelinjih proizvoda PK - Priprema zajednica za vrcanje meda. Vrcanje meda. Načini skupljanja peludi i propolisa te proizvodnje pčelinjeg voska, matične mliječi i pčelinjeg otrova.
 15. Seminar II S - Prezentacija seminarskih radova. II parcijalni ispit. Ispitni rok - završni ispit (usmeni).

Obvezna literatura

 1. Bubalo, D., Svečnjak, L., Prđun, S. (2022). Pčelinji proizvodi, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta

Preporučena literatura

 1. Dietemann, V., Neumann, P., Carreck, N. Ellis, J.D. (2020) The COLOSS BEEBOOK – Volume III, Standard methods for Apis mellifera product research. Taylor & Francis, Abingdon, UK. https://coloss.org/beebook/volume-3/
 2. International Honey Commission - IHC (2009). Harmonised methods of the International Honey Commission. https://www.ihc-platform.net/ihcmethods2009.pdf
 3. Persano Oddo, L., Piro, R. (2004). Main European unifloral honeys: descriptive sheets. Apidologie, 35, 38-81.
 4. Piana, M. L., Persano Oddo, L., Bentabol, A., Bruneau, E., Bogdanov, S., Guyot Declerck, C. (2004). Sensory analysis applied to honey: state of the art. Apidologie, 35, 26-37.
 5. Svečnjak, L., Chesson, L. A., Gallina, A., Maia, M., Martinello, M., Mutinelli, F., Necati Muz, M., Nunes, F. M., Saucy, F., Tipple, B. J., Wallner, K., Waś, E., Waters, T. A. (2019). Standard methods for Apis mellifera beeswax research. Journal of Apicultural Research, 58 (2), 1-108.
 6. Svečnjak, L., Nunes, F. M., Garcia Matas, R., Cravedi, J.-P., Christodoulidou, A., Rortais, A., Saegerman, C. (2021) Validation of analytical methods for the detection of beeswax adulteration with a focus on paraffin. Food control. 120, 107503, 1-13.
 7. Svečnjak, L., Marijanović, Z., Okińczyc, P., Kuś, P. M., Jerković, I. (2020) Mediterranean Propolis from the Adriatic Sea Islands as a Source of Natural Antioxidants: Comprehensive Chemical Biodiversity Determined by GC-MS, FTIR-ATR, UHPLC-DAD-QqTOF-MS, DPPH and FRAP Assay. Antioxidants 9(4), 337.
 8. Von der Ohe, W., Persano Oddo, L., Piana, L. M., Morlot, M., Martin, P. (2004). Harmonized methods of melissopalynology. Apidologie, 35, 18-25.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.