Ispiši

Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet predstavlja nadgradnju znanja stečenih na preddiplomskom studiju iz predmeta „Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja“. Za izabrane kulture aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB) obrađuju se recentna istraživanja i saznanja koja vode postizanju tražene kakvoće i količine sirovine za preradu putem boljeg iskorištenja biološkog kapaciteta, dinamike dospijevanja i adaptabilnosti u različitim agroekološkim uvjetima. Predmet je podijeljen u četiri programska dijela. Biljne droge obuhvaćaju odabrana poglavlja klasifikacije biljnih droga. Ekologija i biologija ALJB detaljno obrađuje agroekološke uvjete uzgoja odabranih vrsta prema fazama rasta i razvoja te njihov utjecaj na kvalitetu i količinu djelatnih tvari, kao i introdukciju samoniklih vrsta ALJB u poljoprivrednu proizvodnju te nova područja uzgoja. Tehnologija uzgoja ALJB obuhvaća poboljšanje uvjeta rasta i razvoja odabranih vrsta ALJB primjenom elemenata suvremene tehnologije proizvodnje, definiranje tehnološke zrelosti, rok berbe kao čimbenik prinosa i kvalitete, kalkulaciju proizvodnje biljne droge. Berba i dorada ALJB obrađuje poboljšanja u tehnologiji berbe, prerade, dorade i skladištenja, postupke i opremu za destilaciju i ekstrakciju djelatnih tvari te provjeru kvalitete dorađene sirovine. Predviđa se aktivno učešće studenata u nastavi putem izrade seminara te praktičnih vježbi u laboratoriju, praktikumu i na pokusnom poligonu, dok terenska nastava pruža uvid u konkretne procese proizvodnje.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 16
Laboratorijske vježbe: 2
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 28
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prezentirani seminarski radovi.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za samostalno obavljanje specijalističkih zadataka u području proizvodnje i prerade aromatičnog i ljekovitog bilja. Također osposobljava za sudjelovanje u radu tima, u stručnim i istraživačkim projektima institucija, u nastavnim programima te za prezentiranje stručnih sadržaja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se održavaju u jednoj grupi, a uglavnom se koristi power point prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Usmjerene su k aktivnom učenju u grupi u interakciji s drugim studentima. Studenti se potiču na razvijanje praktičnih vještina u primjeni suvremenih tehnika u proizvodnji sadnog materijala ljekovitog bilja (presadnice, reznice), introdukciji novih vrsta i provjeri kvalitete dorađene sirovine.
 • Terenske vježbe
  Na terenskim vježbama studenti se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upoznaju s organizacijom i finalizacijom proizvodnje ljekovitog bilja. Dobivaju uvid u preradu u pogonu za proizvodnju preparata iz područja kozmetike, higijene i njege.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju tri seminara: 1) mogućnosti proizvodnje zadanih biljnih vrsta obzirom na ekološke uvjete pojedinih područja Hrvatske; 2) mogućnosti i utjecaj modificiranja tehnoloških elemenata tijekom procesa proizvodnje na količinu i kvalitetu biljne droge zadane kulture; 3) planiranje uređenja vrta s aromatičnim i ljekovitim biljem.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
analizirati učinak modificiranja čimbenika klijanja sjemena i zakorjenjivanja stabljičnih reznica na kvalitetu reprodukcijskog materijala aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB); Test znanja 1, 2
kritički vrednovati elemente suvremene tehnologije uzgoja koji utječu na količinu i kvalitetu biljne droge i biljnih produkata; Test znanja 1, 2
objasniti značaj i povezati ekološke čimbenike proizvodnog područja s biološkim karakteristikama uzgajanih biljnih vrsta; Seminar (pismeni, usmeni), Test znanja 1, 2
procijeniti mogućnosti introdukcije samoniklih vrsta ALJB u poljoprivrednu proizvodnju i nova područja uzgoja; Seminar (pismeni, usmeni), Test znanja 1, 2
predložiti cjeloviti program proizvodnje ALJB na otvorenom te upravljati njegovom realizacijom. Seminar (pismeni, usmeni), Test znanja 1, 2

Način rada

Obveze nastavnika

Studente informirati o programu nastave, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Dodjeljivanje tema i ocjenjivanje sadržaja seminara. Priprema nastavnih materijala u sustavu e-učenja i priprema ispitnih materijala. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita u ispitnim rokovima.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom, obavezno uključivanje u sustav e-učenja Merlin. Aktivno sudjelovanje na vježbama u praktikumu, na pokušalištu i terenu. Priprema seminara (pisanje i izlaganje). Polaganje testova znanja. Uvjet za pristupanje ispitu su prezentirani seminari.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe, seminari) 50 50 1,6
1. seminar (S1) 15 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 15 0,5
2. seminar (S2) 15 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 10 0,3
3. seminar (S3) 10 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 5 0,2
1. Test znanja (TZ1) 30 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 50 1,7
2. test znanja (TZ2) 30 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 50 1,7
Ukupno 100 % (S1×0,15)+(S2×0,15)+(S3×0,1)+(TZ1×0,3)+(TZ2×0,3) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe, seminari) Vodi se evidencija nazočnosti studenta. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. U svim oblicima nastave bilježi se samostalnost studenata u izvođenju praktičnih zadataka i provjerava usvajanje teorijskih znanja. Tijekom semestra Nema mogućnosti nadoknade
1. seminar (S1) Povezanost bioloških svojstava zadane kulture i ekoloških uvjeta zadane lokacije uzgoja. 3. tjedan Moguća u 15. tjednu nastave
2. seminar (S2) Modificiranje tehnoloških elemenata tijekom uzgoja s ciljem utjecaja na prinos zadane kulture. 6. tjedan Moguća u 15. tjednu nastave
3. seminar (S3) Planiranje vrta i introdukcija ALJB u poljoprivrednu proizvodnju u novim područjima uzgoja 11. tjedan Moguća u 15. tjednu nastave
1. Test znanja (TZ1) Tehnološki elementi u razmnožavanju ALJB 8. tjedan Tijekom ispitnih rokova
2. test znanja (TZ2) Elementi tehnologije uzgoja s utjecajem na količinu prinosa i kvalitetu biljnog produkta 15. tjedan Tijekom ispitnih rokova
Završni ispit (ZI) Obuhvaća ispitne dionice (TZ1, TZ2) iz kojih student nije ostvario pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P-4 Odabrana poglavlja klasifikacije biljnih droga (porijeklo, djelatne tvari, primjena).
 2. S-4 Ekološki uvjeti uzgoja i njihov utjecaj na kvalitetu aktivnih sastojaka i prinos odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB).
 3. P-4 Suvremene tehnologije u berbi, doradi i skladištenju aromatičnog i ljekovitog bilja, specifičnosti vezane za odabrane vrste.
 4. V-4 Postupci i oprema za sušenje, destilaciju i ekstrakciju djelatnih tvari, sa specifičnostima vezanim za odabrane vrste; provjera kvalitete dorađene sirovine.
 5. S-4 Potrebe za toplinom, vodom i svjetlom u procesu klijanja, nicanja, vegetativnog i generativnog razvoja te zriobe plodova odabranih kultura.
 6. P-4 Pregled mogućnosti poboljšanja klijanja sjemena i proizvodnje sadnog materijala odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja.
 7. V-2, S-2 Ubrzavanje procesa rasta i razvoja odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja poboljšanjem klijavosti sjemena; primjena fizikalnih i kemijskih metoda.
 8. V-2, S-2 Ubrzavanje procesa rasta i razvoja odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja uzgojem iz reznica; primjena mikorize. Test znanja.
 9. P-2, S-2 Pregled mogućnosti povećanja prinosa i kvalitete ALJB primjenom elemenata tehnologije proizvodnje (antropološki faktori: sortiment, rok uzgoja, gustoća sklopa, gnojidba, navodnjavanje, zaštita od biljnih štetočinja, rok i način berbe).
 10. TV-4 Posjet destileriji i preradbenom pogonu.
 11. P-2, S-2 Introdukcija zaštićenih samoniklih vrsta ljekovitog bilja u poljoprivrednu proizvodnju; novi rajoni uzgoja; ekološka proizvodnja; zakonska regulativa.
 12. S-4 Proizvodnja aromatičnog bilja u plutajućem hidroponskom sustavu. Planiranje uređenja vrta s aromatičnim i ljekovitim biljem.
 13. TV-4 Posjet botaničkom vrtu ljekovitog bilja (FBF-a „Fran Kušan“).
 14. S-4 Mogućnosti i utjecaj modificiranja tehnoloških elemenata tijekom procesa proizvodnje na količinu i kvalitetu biljne droge zadane kulture.
 15. S-4 Kalkulacije proizvodnje biljnih droga. Test znanja.

Obvezna literatura

 1. Žutić I., Radman S. (2014). Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja. Priručnik za predavanja, elektronička verzija. AFZ, Zagreb
 2. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. (1992). Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Kuštrak D. (2005). Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Žutić I. (2014). Lavandin, kadulja i komorač u kontinentalnim predjelima. Priručnik, AFZ, Zagreb
 4. Znanstveni i stručni članci iz domene modula, objavljeni u časopisima i elektronskim medijima
 5. Diplomski radovi iz domene modula

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.