Oglasi javne nabave

 • Pozivi za nadmetanje
  1. eojn_2023/S 0F2-0039964 Nabava i doprema uredskih potrepština za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  2. eojn_2023/S 0F2-0036351 Nabava i doprema opreme i potrošnog materijala za potrebe laboratorijskih istraživanja prema projektu podmjera 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”; 11 grupa ::  Obavijest o nadmetanju
  3. eojn_2023/S 0F2-0035949 Nabava i doprema osobnih računala, stolnih i prijenosnih; Grupa A: Stolna računala, i Grupa B: Prijenosna računala, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  4. eojn_2023/S 0F2-0035922 Nabava i doprema opreme i mehanizacije za potrebe obrade, pohrane i regeneracije biološkog materijala biljnih genetskih izvora, ev.broj MV045  Obavijest o nadmetanju
  5. eojn_2023/S 0F2-0013586 Nabava, doprema i montaža/instaliranje/ugradnja laboratorijskog namještaja, po grupama predmeta nabave; Grupa A: Namještaj za laboratorije u paviljonu I, Grupa B: Namještaj za laboratorije u paviljonu II, i Grupa C: Namještaj za laboratorije u paviljonu III, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  Obavijest o nadmetanju
  6. eojn_2023/S 0F2-0008662 Nabava i doprema organskih i anorganskih kemikalija te potrošnog laboratorijskog pribora, ev.broj MV021
    Obavijest o nadmetanju
  7. eojn_2023/S 0F2-0008147 Nabava, doprema i montaža namještaja za urede i predavaonice, po grupama predmeta nabave; Grupa A: Namještaj za paviljon I, Grupa B: Namještaj za paviljon II,  i Grupa C: Namještaj za paviljon III, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  8. eojn_2023/S 0F2-0005836 Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  9. eojn_2023/S 0F2-0005031 Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ampelografsko-pomološkog istraživačkog centra  Obavijest o nadmetanju
  10. eojn_2023/S 0F2-0004965 Nabava laboratorijske opreme i vanjskih usluga  Obavijest o nadmetanju
  11. eojn_2022/S 0F2-0046482 Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave: Grupa A: Mineralna gnojiva za pokušalište Šašinovec, i Grupa B: Mineralna gnojiva za pokušalište Maksimir, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  12. eojn_2022/S 0F2-0043706 Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ampelografsko-pomološkog istraživačkog centra  Obavijest o nadmetanju
  13. eojn_2022/S 0F2-0034861 Nabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
    Obavijest o nadmetanju
  14. eojn_2022/S 0F2-0034816 Usluge laboratorijskih analiza prema projektu podmjera 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”; 4 grupe.  Obavijest o nadmetanju
  15. eojn_2022/S 0F2-0034140 Nabava i doprema opreme i mehanizacije za potrebe obrade, pohrane i regeneracije biološkog materijala biljnih genetskih izvora; 9 grupa.  Obavijest o nadmetanju
  16. eojn_2022/S 0F2-0034095 Nabava i doprema opreme za potrebe laboratorijskih istraživanja prema projektu podmjera 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”; 12 grupa.  Obavijest o nadmetanju
  17. eojn_2022/S 0F2-0023426 Nabava i doprema uredskih potrepština za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  18. eojn_2022/S 0F2-0024248 Nabava, doprema i montaža namještaja, po grupama predmeta nabave; Grupa A: Uredski namještaj i Grupa B: Laboratorijski namještaj, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  19. eojn_2022/S 0F2-0016421 Nabava i doprema potrošnog materijala i kemikalija za istraživanje; 21 grupa za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  20. eojn_2022/S 0F2-0018155 Krovopokrivački radovi na objektima AF, po grupama predmeta nabave: Grupa A. Zgrada 1. na k.č.br. 2987, k.o. Maksimir, "N", Grupa B. Zgrada 2. na k.č.br. 2991, k.o. Maksimir, "P", i Grupa C. Zgrada 3. na k.č.br. 3002, k.o. Maksimir, "I", MV029   Obavijest o nadmetanju
  21. eojn_2022/S 0F2-0016421 Nabava i doprema potrošnog materijala i kemikalija za istraživanje; 21 grupa za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  22. eojn_ 2022/S 0F2-0015522 Nabava i doprema osobnih računala, stolnih i prijenosnih; Grupa A: Stolna računala, Grupa B: Prijenosna računala, Grupa D: Radna stanica za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta   Obavijest o nadmetanju
  23. eojn_ 2022/S 0F2-0006063 Radovi na cjelovitoj obnovi zgrada oštećenih u potresu, po grupama; za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, na lokaciji Maksimir, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb  Obavijest o nadmetanju
  24. eojn_2022/S 0F2-0005735 Nabava i doprema mineralnih gnojiva; Grupa A: Mineralna dušična gnojiva i Grupa B: Mineralna kompleksna gnojiva, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta   Obavijest o nadmetanju
  25. eojn_2022/S 0F2-0004546 Građevinski i obrtnički radovi na uređenju objekta Paviljon VII, MV026  Obavijest o nadmetanju
  26. eojn_2021/S 0F2-0044605 Nabava usluge vanjskog stručnjaka - administratora projekta i vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, MV037  Obavijest o nadmetanju
  27. eojn_2021/S F14-0043294 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave   Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  28. eojn_2021/S 0F2-0041562 Nabava, doprema, instalacija i puštanje u rad laboratorijske opreme za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  29. eojn_2021/S 0F2-0035592 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave  Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  30. eojn_2021/S 0F2-0035592 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave  Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  31. eojn_2021/S 0F2-0037824 Nabava potrošnog istraživačkog materijala i opreme - ponovljeni postupak za grupe XVI i XXI, MV021  Obavijest o nadmetanju
  32. eojn_2021/S 0F2-0035592 Građevinski i obrtnički radovi na uređenju objekta Paviljon VII, MV026   Obavijest o nadmetanju
  33. eojn_2021/S 0F2-0033406 Nabava i doprema opreme za potrebe laboratorijskih istraživanja prema projektu podmjera 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”; 10 grupa.   Obavijest o nadmetanju
  34. eojn_2021/S F14-0031715 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave   Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  35. eojn_2021/S F14-0031505 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave  Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  36. eojn_2021/S F14-0030492 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave   Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
  37. eojn_2021/S 0F2-0028718 Nabava potrošne laboratorijske opreme; 20 grupa, evidencijski broj MV018.  Obavijest o nadmetanju
  38. eojn_2021/S 0F2-0021337 Nabava i doprema traktora za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  Obavijest o nadmetanju
  39. eojn_2021/S 0F2-0021298 Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu po grupama, ev.broj VV015.  Obavijest o nadmetanju
  40. eojn_2021/S 0F2-0018015 Nabava i doprema osobnih računala, stolnih i prijenosnih, po grupama predmeta nabave; Grupa A, B, C i D
      Obavijest o nadmetanju
  41. eojn_2021/S 0F2-0014510 Nabava i doprema uredskih potrepština  Obavijest o nadmetanju
  42. eojn_2021/S 0F2-0014408 Nabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve   Obavijest o nadmetanju
  43. eojn_2021/S 0F2-0007398 Nabava i doprema laboratorijskih uređaja HPLC - 2 grupe  Obavijest o nadmetanju
  44. eojn_2021/S 0F2-0006818 Spektroradiometar za precizno mjerenje uzoraka  Obavijest o nadmetanju
  45. eojn_2021/S 0F2-0005801 Usluga pregleda i istražnih radnji stanja konstrukcije po grupama  Obavijest o nadmetanju
  46. eojn_2021/S 0F2-0004519 Nabava, doprema i instalacija opreme - Uređaj za NGS sekvenciranje nanoporama  Obavijest o nadmetanju
  47. eojn_2020/S 0F2-0046359 Izgradnja i nabava opreme za čisti prostor - 4 grupe.  Obavijest o nadmetanju
  48. eojn_2020/S 0F2-0042821 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave  Obavijest o izmjenama - ispravak
  49. eojn_2020/S 0F2-0042821 Nabava potrošnog istraživačkog materijala i opreme; 21 grupa  Obavijest o nadmetanju
  50. eojn_2020/S 0F2-0037833 Nabava, doprema i instaliranje istraživačke opreme  Obavijest o nadmetanju
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS za predmet nabave
  1. MV024 Nabava i doprema laboratorijske opreme oštećene u potresu; 6 grupa  dokumentacija.zip
  2. VV005 Nabava, doprema i montaža/instaliranje/ugradnja laboratorijskog namještaja, po grupama predmeta nabave; Grupa A: Namještaj za laboratorije u paviljonu I, Grupa B: Namještaj za laboratorije u paviljonu II,  i Grupa C: Namještaj za laboratorije u paviljonu III, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  dokumentacija.zip
  3. VV003 Nabava, doprema i montaža namještaja za urede i predavaonice, po grupama predmeta nabave; Grupa A: Namještaj za paviljon I, Grupa B: Namještaj za paviljon II,  i Grupa C: Namještaj za paviljon III, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
    dokumentacija.zip
  4. MV029 Krovopokrivački radovi na objektima AF, po grupama; Grupa A. zgrada 1 na k.č.br. 2987, k.o. Maksimir, Grupa B. zgrada 2 na k.č.br. 2991, k.o. Maksimir, i Grupa C. zgrada 3 na k.č.br. 3002, k.o. Maksimir, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, na lokaciji Maksimir, Zagreb,  dokumentacija.zip
  5. VV010 Radovi na cjelovitoj obnovi zgrada oštećenih u potresu, po grupama, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
    Dokumentacija o nabavi  troškovnici grupa I   troškovnici grupa II   troškovnici grupa III
  6. MV026 Građevinski i obrtnički radovi na uređenju objekta Paviljon VII, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  dokumentacija.zip
  7. MV026 Građevinski i obrtnički radovi na uređenju objekta Paviljon VII, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  dokumentacija.zip
  8. VV015 (Ispravak dokumentacija o nabavi) Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu   dokumentacija - ispravak
  9. VV015 Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu  dokumentacija.zip
 • Dokumenti

  Dokumenti vezani za Javnu nabavu (Registar sklopljenih ugovora javne nabave, Plan nabave, Obavijesti o sprječavanju sukoba interesa i ostalo) nalaze se na poveznici mrežne stranice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta pod Dokumenti 

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.