Akademska godina 2023./2024.

Vrijedi od: 06.11.2023.

 • BS - 1. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 14 - 17 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-13; 2. turnus: 14-26; 3. turnus: 27-39) lab. OPB
    17 - 20 Osnove agrikulture - AE, PT VI/A
  Utorak 16 - 19 Uvod u poslovnu matematiku VI/B
  Srijeda 8 - 11 Agrikulturna kemija VI/B
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 19 Uvod u mikroekonomiju SZ133 - Šumarstvo
  Četvrtak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    18 - 20 Osnove agrarne zoologije Velika vijećnica
  Petak 13 - 15 Osnove agrarne zoologije (1. skupina) Bijela vila
    15 - 17 Osnove agrarne zoologije (2. skupina) Bijela vila
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 18-28) lab. ped.
    8 - 10 Botanika (1-14) prakt. spb.
    10 - 11 Informatika (1-14) V/2
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Botanika (14-28) prakt. spb.
  Srijeda 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    14 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-14; 2. turnus: 15-28) lab. OPB
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    11 - 12 Informatika VI/A
    15 - 18 Biološke osnove plodnosti tla VI/A
  Petak 9 - 10 Informatika (15-28) V/2
    10 - 12 Matematika VI/B
    16 - 18 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18) lab. ped.
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 9 - 10 Informatika (31-44) V/2
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 23-33; 2. turnus 34-44) lab. ped.
    19 - 21 Agrarna zoologija VI/B
  Utorak 8 - 11 Agrarna zoologija VI/B
    11 - 14 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-15; 2. turnus: 16-30; 3. turnus: 31-44) lab. OPB
    14 - 18 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
    19 - 21 Uvod u opću mikrobiologiju VI/B
  Srijeda 8 - 9 Informatika (1-15) V/2
    12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. ped.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
  Četvrtak 8 - 9 Informatika (16-30) V/2
    11 - 12 Informatika VI/A
    13 - 16 Uvod u animalne znanosti VI/B
  Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    17 - 20 Osnove agrikulture - AZ VI/A
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 9 Informatika (1-10) V/2
    11 - 14 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. OPB
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 10 - 11 Informatika (11-20) V/2
  Srijeda 8 - 10 Botanika (11-20) prakt. spb.
    10 - 12 Botanika (1-10) prakt. spb.
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 11 Informatika VI/A
    15 - 18 Biološke osnove plodnosti tla VI/A
  Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 16 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. ped.
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Utorak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
    17 - 20 Kemija s osnovama biokemije (2. turnus: 1-15) lab. OPB
  Srijeda 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 11 Informatika VI/A
    15 - 18 Biološke osnove plodnosti tla VI/A
  Petak 8 - 9 Informatika V/2
    12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-7; 2. turnus: 8-15) lab. ped.
    14 - 16 Botanika prakt. spb.
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 10 - 12 Pedologija-FM, PT (5. skupina) lab. ped.
    10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (1. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    14 - 17 Kemija s osnovama biokemije VI/B
    17 - 19 Botanika (19-35) prakt. spb.
    18 - 20 Agroekonomika u zaštiti bilja (Skupine) V/2
  Utorak 10 - 12 Botanika (1-18) prakt. spb.
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 16 Botanika (36-54) prakt. spb.
    14 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus:1-13; 2. turnus: 14-26; 3. turnus: 27-39) lab. OPB
    17 - 20 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 40-54) lab. OPB
  Srijeda 8 - 10 Pedologija-FM, PT (3. skupina) lab. ped.
    8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (4. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    11 - 13 Botanika VI/A
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    14 - 16 Pedologija-FM, PT (4. skupina) lab. ped.
    16 - 18 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22; 3. turnus: 23-33; 4. turnus: 34-44; 5. turnus: 45-54) lab. ped.
    18 - 20 Agroekonomika u zaštiti bilja VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla VI/B
    10 - 12 Pedologija-FM, PT (1. skupina) lab. ped.
    10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (2. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    17 - 19 Ishrana bilja u fitomedicini Šum. fak. VA
  Petak 8 - 10 Pedologija-FM, PT (2. skupina) lab. ped.
    8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (3. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    10 - 12 Matematika VI/B
    14 - 17 Pedologija-FM, PT VI/A
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 17 Kemija s osnovama biokemije VI/B
    17 - 20 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-12; 2. turnus: 13-24; 3. turnus: 25-36) lab. OPB
  Utorak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 37-47; 2. turnus: 48-58; 3. turnus: 59-69) lab. OPB
    8 - 10 Botanika (15-28) prakt. spb.
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
    17 - 19 Botanika (1-14) prakt. spb.
  Srijeda 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla (turnusi 11. listopada -3. studenoga) lab. ped.
    11 - 13 Botanika VI/A
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Botanika (29-42) prakt. spb.
    18 - 21 Osnove agroekonomike VI/A
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla VI/B
    12 - 14 Botanika (43-56) prakt. spb.
    16 - 18 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 41-50; 2. turnus: 51-60; 3. turnus: 61-69) lab. ped.
  Petak 10 - 12 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20; 3. turnus: 21-30; 4. turnus: 31-40) lab. ped.
    12 - 14 Botanika (57-69) prakt. spb.
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove arhitektonskog projektiranja (1. skupina) prakt. UK
    10 - 12 Osnove arhitektonskog projektiranja (2. skupina) prakt. UK
    12 - 14 Osnove arhitektonskog projektiranja prakt. UK
    15 - 17 Botanika (16-30) prakt. spb.
    17 - 19 Osnove arhitektonskog projektiranja (3. skupina) prakt. UK
  Utorak 8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (1. skupina) krajobraz
    10 - 12 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (2. skupina) krajobraz
    12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (3. skupina) krajobraz
  Srijeda 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    14 - 16 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 prakt. UK
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 12 Botanika (1-15) prakt. spb.
  Petak 8 - 10 Geomorfologija s osnovama geologije (1. skupina) prakt. UK
    10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije prakt. UK
    12 - 14 Geomorfologija s osnovama geologije (2. skupina) prakt. UK
    16 - 20 Crtanje 1 ARH/TP
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 11 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-10) lab. OPB
    11 - 13 Osnove biologije u agronomiji prakt. spb.
  Utorak 8 - 11 Osnove biologije u agronomiji Knj Ish. bilja
    12 - 14 Pedologija-FM, PT lab. ped.
  Srijeda 8 - 11 Agrikulturna kemija VI/B
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
  Četvrtak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    11 - 12 Informatika VI/A
    14 - 15 Informatika V/2
    15 - 18 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme spec. st.
  Petak 8 - 10 Tehnička fizika u poljoprivredi-BS Knj Ish. bilja
    10 - 12 Matematika 1 VI/B
    14 - 17 Pedologija-FM, PT VI/A
 • BS - 3. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 14 - 16 Tržište u agrobiznisu (1. skupina) V/2
    16 - 18 Tržište u agrobiznisu (2. skupina) V/2
  Srijeda 13 - 16 Ekonomika prehrambene industrije VI/A
    16 - 18 Poslovna statistika 1 VI/B
    18 - 20 Zakonodavstvo u agrobiznisu V/2
  Četvrtak 9 - 12 Računovodstvo u poljoprivredi V/2
    17 - 19 Poslovna statistika 1 ZZ122 - Šum. fak
  Petak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 14 Tržište u agrobiznisu VI PD
    14 - 16 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi VI/B
    16 - 19 Zakonodavstvo u agrobiznisu SZ138 - Šumarstvo
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 11 Osnove agroekonomike VI/B
    11 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Utorak 8 - 11 Agrarna zoologija VI/B
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    15 - 18 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
  Četvrtak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 14 - 17 Uzgoj i korištenje ovaca prakt. UK
    17 - 19 Hranidba životinja VI/B
    19 - 21 Sustavi gospodarenja travnjacima ZZ122 - Šum. fak
  Utorak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Uzgoj i korištenje goveda VII/2
    15 - 18 Uzgoj i korištenje ovaca VII/2
  Srijeda 12 - 13 Sustavi gospodarenja travnjacima (1. skupina) prakt. spb.
    13 - 14 Sustavi gospodarenja travnjacima (2. skupina) prakt. spb.
    14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (3. skupina) prakt. spb.
    16 - 19 Uzgoj i korištenje peradi ZZ122 - Šum. fak
  Četvrtak 17 - 20 Hranidba životinja (Skupine) SZ138 - Šumarstvo
  Petak 9 - 10 Osnove proizvodnje krmnog bilja (1. skupina) prakt. spb.
    10 - 11 Osnove proizvodnje krmnog bilja (2. skupina) prakt. spb.
    11 - 12 Osnove proizvodnje krmnog bilja (3. skupina) prakt. spb.
    12 - 13 Osnove proizvodnje krmnog bilja VII/1
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 11 Osnove agroekonomike VI/B
    11 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
  Četvrtak 12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    17 - 20 Sjemenarstvo i rasadničarstvo SZ133 - Šumarstvo
  Petak 13 - 15 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 11 Osnove agroekonomike VI/B
    11 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
  Četvrtak 16 - 19 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  Petak 8 - 11 Sustavi suzbijanja štetnih organizama spec. st.
    11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Načela fitofarmacije VI/A
    13 - 15 Opća entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
    15 - 17 Aplikacija pesticida VI PD
  Utorak 11 - 14 Genetika - FM, H VI/A
    16 - 19 Osnove biljne patologije SZ138 - Šumarstvo
  Srijeda 8 - 10 Opća entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    16 - 18 Opća entomologija VI/A
  Četvrtak 8 - 10 Opća entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
    8 - 10 Osnove biljne patologije (1. skupina) prakt. herb.
    10 - 12 Osnove biljne patologije (4. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Osnove biljne patologije (3. skupina) prakt. herb.
    12 - 14 Opća entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
    14 - 16 Osnove biljne patologije (2. skupina) prakt. herb.
    18 - 21 Načela fitofarmacije (Skupine) VI/A
  Petak 9 - 11 Opća entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Vinogradarstvo 1 (1. skupina) Jazbina
    9 - 11 Opće povrćarstvo (1. skupina) Vrt
    10 - 12 Vinogradarstvo 1 (2. skupina) Jazbina
    11 - 13 Opće povrćarstvo (2. skupina) Vrt
    12 - 14 Vinogradarstvo 1 (3. skupina) Jazbina
    15 - 18 Opće povrćarstvo Velika vijećnica
    18 - 21 Parkovna dendrologija Šum. fak. VA
  Utorak 8 - 10 Voćarstvo 1 (2. skupina) Jazbina
    12 - 15 Parkovna dendrologija VI PD
    17 - 20 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina VI/A
  Srijeda 8 - 10 Parkovna dendrologija (1. skupina) Vrt
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    13 - 15 Opće povrćarstvo (3. skupina) Vrt
    15 - 17 Parkovna dendrologija (3. skupina) Vrt
    17 - 19 Voćarstvo 1 (1. skupina) Jazbina
  Četvrtak 13 - 15 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (1. skupina) Jazbina
    15 - 18 Vinogradarstvo 1 VI PD
  Petak 12 - 14 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (2. skupina) Jazbina
    14 - 16 Parkovna dendrologija (2. skupina) prakt. UK
    16 - 19 Voćarstvo 1 SZ133 - Šumarstvo
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 18 - 21 Parkovna dendrologija Šum. fak. VA
  Utorak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Parkovna dendrologija VI PD
    16 - 18 Parkovna dendrologija prakt. UK
  Srijeda 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (1. skupina) prakt. UK
    10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 1 prakt. UK
    12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (2. skupina) prakt. UK
  Četvrtak 15 - 19 Osnove prostornog planiranja HKS 6
  Petak 8 - 10 Osnove urbanističkog planiranja (1. skupina) ARH/TP
    10 - 12 Osnove urbanističkog planiranja (2. skupina) ARH/TP
    12 - 16 Likovna analiza i plastično oblikovanje ARH/TP
    16 - 18 Osnove urbanističkog planiranja ARH/TP
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 11 Tehnika u stočarskoj proizvodnji spec. st.
    18 - 20 Prerada voća i povrća SZ133 - Šumarstvo
  Utorak 15 - 17 Posliježetvena tehnologija VI PD
  Srijeda 8 - 11 Motori SUI i traktori VII/2
    15 - 18 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji Velika vijećnica
  Četvrtak 12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    14 - 16 Prerada voća i povrća (1. skupina) prakt. spb.
    16 - 18 Tehnika u ratarskoj proizvodnji VII/2
 • BS - 5. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 8 - 10 Melioracije u poljoprivredi knj.mel.
    8 - 11 Laboratorijska tehnologija VII/2
    13 - 15 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka Lab. VV
    16 - 19 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT SZ138 - Šumarstvo
    16 - 18 Gljivarstvo Šum. fak. VA
    17 - 20 Mlijeko i mliječni proizvodi VII/2
  Utorak 8 - 11 Okolišna politika i ruralna područja spec. st.
    13 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme Zavod za menadžment
    14 - 16 Lovstvo VI/B
    15 - 18 Mediteransko voćarstvo Velika vijećnica
    17 - 20 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina VI/A
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja knj spec. st.
    19 - 21 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka Šum. fak. VA
    19 - 21 Mediteransko voćarstvo (skupine) SZ133 - Šumarstvo
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    10 - 13 Agroturizam VI/B
    17 - 20 Sjemenarstvo i rasadničarstvo SZ133 - Šumarstvo
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    9 - 13 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici Zavod za marketing
    10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    12 - 13 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 14 - 16 Ukrasno bilje krajobraz
    16 - 18 Gljivarstvo Šum. fak. VA
    16 - 19 Voćarstvo ZZ122 - Šum. fak
    18 - 21 Obnovljivi izvori energije Velika vijećnica
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje V/2
    12 - 14 Osnove statističke analize podataka V/2
    14 - 17 Ekologija staništa i biljnih zajednica V/1
    15 - 17 Posliježetvena tehnologija VI PD
  Srijeda 10 - 12 Osnove vinogradarstva Jazbina
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja knj spec. st.
    14 - 16 Ukrasno bilje VI/B
  Četvrtak 16 - 19 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
    17 - 20 Sjemenarstvo i rasadničarstvo SZ133 - Šumarstvo
    18 - 20 Elektroničko poslovanje V/2
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    14 - 16 Voćarstvo Jazbina
    16 - 19 Osnove vinogradarstva VI/B
    16 - 18 Repelentno i insekticidno bilje Šum. fak. VA
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 11 Laboratorijska tehnologija VII/2
    14 - 17 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji VII/2
    17 - 20 Mlijeko i mliječni proizvodi VII/2
  Utorak 14 - 16 Lovstvo VI/B
  Srijeda 12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja knj spec. st.
  Četvrtak 8 - 11 Zaštita zdravlja domaćih životinja VII/2
    11 - 14 Objekti i oprema u stočarstvu spec. st.
    14 - 16 Sekundarni animalni proizvodi VII/2
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 14 - 16 Tržište u agrobiznisu V/2
    14 - 16 Ukrasno bilje krajobraz
    16 - 19 Voćarstvo ZZ122 - Šum. fak
    16 - 18 Gljivarstvo Šum. fak. VA
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje V/2
    14 - 16 Lovstvo VI/B
    15 - 17 Posliježetvena tehnologija VI PD
  Srijeda 11 - 14 Mlinske sirovine knj. spb.
    14 - 16 Ukrasno bilje VI/B
    16 - 19 Uzgoj i korištenje peradi ZZ122 - Šum. fak
  Četvrtak 16 - 19 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
    18 - 20 Elektroničko poslovanje V/2
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    10 - 11 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    12 - 14 Tržište u agrobiznisu VI PD
    12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
    14 - 16 Voćarstvo Jazbina
    14 - 16 Lovstvo Lovište
    14 - 16 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi VI/B
    16 - 19 Osnove vinogradarstva VI/B
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 16 - 19 Voćarstvo ZZ122 - Šum. fak
    16 - 18 Gljivarstvo Šum. fak. VA
    17 - 20 Mlijeko i mliječni proizvodi VII/2
    18 - 21 Obnovljivi izvori energije Velika vijećnica
  Utorak 15 - 17 Posliježetvena tehnologija VI PD
    17 - 20 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina VI/A
  Srijeda 12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    17 - 20 Sjemenarstvo i rasadničarstvo SZ133 - Šumarstvo
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    13 - 14 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 16 Voćarstvo Jazbina
    16 - 19 Osnove vinogradarstva VI/B
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Melioracije u poljoprivredi knj.mel.
    16 - 18 Gljivarstvo Šum. fak. VA
    16 - 19 Voćarstvo ZZ122 - Šum. fak
  Utorak 9 - 11 Ukrasno bilje (2. skupina) Vrt
    14 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Srijeda 14 - 16 Ukrasno bilje VI/B
    16 - 18 Ukrasno bilje (1. skupina) prakt. UK
  Četvrtak 12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    8 - 10 Voćarstvo Jazbina
    9 - 10 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 17 Invazivni štetni organizmi u poljoprivredi V/1
    16 - 18 Repelentno i insekticidno bilje Šum. fak. VA
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (1. skupina) Lab. VV
    14 - 16 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća Jazbina
    16 - 18 Gljivarstvo Šum. fak. VA
    18 - 20 Prerada voća i povrća SZ133 - Šumarstvo
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje V/2
    11 - 14 Genetika - FM, H VI/A
    15 - 17 Posliježetvena tehnologija VI PD
    15 - 18 Mediteransko voćarstvo Velika vijećnica
  Srijeda 8 - 10 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (2. skupina) Lab. VV
    12 - 15 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća VII/1
    15 - 18 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji Velika vijećnica
    19 - 21 Mediteransko voćarstvo (skupine) SZ133 - Šumarstvo
    19 - 21 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka Šum. fak. VA
  Četvrtak 8 - 10 Prerada voća i povrća prakt. spb.
    10 - 13 Predikatna, pjenušava i specijalna vina (skupine) Jazbina
    10 - 11 Informatika VI/A
    12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    15 - 18 Predikatna, pjenušava i specijalna vina Velika vijećnica
    17 - 20 Sjemenarstvo i rasadničarstvo SZ133 - Šumarstvo
    18 - 20 Elektroničko poslovanje V/2
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    12 - 13 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 8 - 10 Istraživačke metode u društvenim znanostima krajobraz
    10 - 13 Ruralna i urbana sociologija krajobraz
    11 - 14 Osnove crtanja AutoCAD programa (1. i 2. skupina) V/2
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 8 - 10 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (1. skupina) prakt. UK
    10 - 12 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju prakt. UK
    12 - 14 Principi fiziologije bilja Zavod
    12 - 14 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (2. skupina) prakt. UK
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 16 Osnove krajobraznog planiranja V/2
  Srijeda 9 - 12 Osnove krajobraznog planiranja (1. skupina) V/2
    12 - 15 Osnove krajobraznog planiranja (2. skupina) V/2
  Četvrtak 12 - 14 Razvoj oblikovanja krajobraza (1. skupina) krajobraz
    14 - 16 Razvoj oblikovanja krajobraza prakt. UK
    16 - 18 Razvoj oblikovanja krajobraza (2. skupina) prakt. UK
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
    10 - 12 Uređenje gradskog krajobraza (1. skupina) krajobraz
    12 - 14 Uređenje gradskog krajobraza krajobraz
    14 - 16 Uređenje gradskog krajobraza (2. skupina) krajobraz
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 14 - 17 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi Zavod za menadžment
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
    16 - 19 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT SZ138 - Šumarstvo
    17 - 20 Osnove agrikulture - AE, PT VI/A
    18 - 21 Obnovljivi izvori energije Velika vijećnica
  Utorak 13 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme Zavod za menadžment
  Srijeda 8 - 11 Biomasa poljoprivrednih kultura knj. spb.
    14 - 16 Ukrasno bilje VI/B
  Petak 8 - 10 Engleski jezik I VI/B
 • MS - 1. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 11 - 14 Gnojiva i gnojidba VI/B
    17 - 19 Osnove biometrike knj. opl.
    19 - 21 Postanak tla SZ138 - Šumarstvo
  Utorak 14 - 15 Fizika tla lab. ped.
    16 - 18 Fizika tla online
    18 - 21 Ekofiziologija Velika vijećnica
  Srijeda 13 - 15 Gnojiva i gnojidba (1. turnus) lab. ib.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    18 - 21 Mikrobna ekologija Velika vijećnica
  Četvrtak 8 - 10 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. ped.
    10 - 12 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. ped.
    12 - 13 Kemija tla lab. ped.
    18 - 20 Kemija tla VI PD
  Petak 15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 11 - 14 Gnojiva i gnojidba VI/B
    19 - 21 Postanak tla SZ138 - Šumarstvo
  Utorak 8 - 9 Fizika tla lab. ped.
    10 - 11 Kemija tla lab. ped.
    11 - 13 Osnove biometrike knj. opl.
    16 - 18 Fizika tla online
    18 - 21 Ekofiziologija Velika vijećnica
  Srijeda 13 - 15 Gnojiva i gnojidba (2. turnus) lab. ib.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    18 - 21 Mikrobna ekologija Velika vijećnica
  Četvrtak 8 - 10 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. ped.
    10 - 12 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. ped.
    18 - 20 Kemija tla VI PD
  Petak 15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 11 - 14 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu Zavod za menadžment
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 8 - 12 Strateški menadžment u agrobiznisu Zavod
    16 - 19 Istraživanje tržišta SZ133 - Šumarstvo
  Srijeda 8 - 12 Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu Zavod
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 9 - 12 Agrarna i ruralna politika 2 Vrt
    15 - 18 Ruralna sociologija V/2
  Petak 8 - 11 Upravljanje troškovima u agrobiznisu VII/2
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 10 - 12 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja prakt. p. zool.
    13 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
    16 - 19 Globalna ekologija VII/1
  Srijeda 14 - 16 Osnove biometrike knj. opl.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    16 - 19 Načela integrirane zaštite bilja SZ138 - Šumarstvo
  Četvrtak 12 - 14 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja prakt. UK
    14 - 17 Ruralni turizam V/1
  Petak 15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 12 - 14 Fitobakteriologija i fitovirologija (1. skupina) prakt. herb.
    14 - 16 Fitobakteriologija i fitovirologija (2. skupina) prakt. herb.
    16 - 19 Specijalna herbologija Vrt
  Utorak 8 - 10 Specijalna herbologija (1. skupina) prakt. herb.
    10 - 12 Fitomikologija (1. skupina) prakt. herb.
    12 - 14 Specijalna herbologija (2. skupina) prakt. herb.
    14 - 16 Primijenjena entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
    14 - 16 Fitomikologija (2. skupina) prakt. herb.
  Srijeda 10 - 13 Fitobakteriologija i fitovirologija Vrt
    14 - 16 Primijenjena entomologija prakt. p. zool.
    14 - 16 Primijenjena entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    16 - 19 Načela integrirane zaštite bilja SZ138 - Šumarstvo
    19 - 21 Primijenjena entomologija SZ138 - Šumarstvo
  Četvrtak 15 - 17 Osnove biometrike Zavod za menadžment
    17 - 20 Fitomikologija V/1
  Petak 11 - 13 Primijenjena entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
    13 - 15 Primijenjena entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-H:Ukrasno bilje
  Ponedjeljak 13 - 15 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura prakt. spb.
    13 - 15 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi prakt. spb.
    15 - 18 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi Knj. OPB
  Utorak 10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
    12 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
  Srijeda 11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Osnove biometrike knj. opl.
    10 - 13 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura Knj. OPB
  Petak 11 - 14 Biljna biokemija VI/A
    15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 10 - 12 Biologija i ekologija vinove loze VII/1
    12 - 14 Osnove biometrike knj. opl.
    14 - 17 Ampelografija VII/1
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
    10 - 13 Tehnologija vina (skupine) Jazbina
    13 - 15 Ampelografija (1. skupina) Jazbina
    15 - 17 Ampelografija (2. skupina) Jazbina
  Srijeda 11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 14 Tehnologija vina VII/1
    14 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
  Petak 11 - 14 Biljna biokemija VI/A
    15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-H:Voćarstvo
  Utorak 10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
  Srijeda 8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
    11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    14 - 17 Rasadničarstvo voćarskih kultura V/1
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Osnove biometrike knj. opl.
  Petak 8 - 11 Primijenjene tehnologije uzgoja voća knj spec. st.
    11 - 14 Biljna biokemija VI/A
    15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Srijeda 8 - 10 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 (1. skupina) krajobraz
    10 - 12 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 krajobraz
    12 - 14 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 (2. skupina) krajobraz
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 11 Teorija zaštitnog planiranja krajobraz
    14 - 18 Urbanističko planiranje ARH/TP
  Petak 8 - 10 Krajobrazno planiranje - Studio krajobraz
    12 - 15 Krajobrazno planiranje - Studio (1. i 2. skupina) V/2
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Utorak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Srijeda 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Četvrtak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Petak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 11 - 14 Mljekarska mikrobiologija VII/2
    14 - 17 Kemija i fizika mlijeka spec. st.
  Srijeda 11 - 16 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (1. i 2. skupina) VII/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 14 Biologija laktacije Knj Ish. bilja
  Petak 11 - 15 Hranidba preživača VII/2
    16 - 18 Biokemija - odabrana poglavlja VII/1
  MS-PT:Mehanizacija
  Utorak 8 - 11 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede Zavod za ekonomiku
    12 - 15 Poljoprivredno inženjerstvo Zavod
  Srijeda 12 - 14 Osnove biometrike knj. opl.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    17 - 19 Izabrana poglavlja procesne tehnike V/1
  Petak 10 - 12 Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivedi Knj Ish. bilja
    13 - 15 Matematika 2 VII/1
    15 - 17 Osnove biometrike Velika vijećnica
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Limnologija i oceanologija (1. i 2. skupina) Bijela vila
    16 - 17 Limnologija i oceanologija Bijela vila
  Utorak 9 - 11 Lov Bijela vila
  Srijeda 8 - 11 Biljne vrste u lovištu Bijela vila
    11 - 15 Ihtiologija Bijela vila
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    15 - 17 Lov Lovište
  Četvrtak 8 - 10 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
    10 - 12 Biologija probave i metabolizam knj spec. st.
    12 - 15 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
 • MS - 3. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
    8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima online
    11 - 14 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva Knj Ish. bilja
    12 - 16 Kvaliteta i zaštita tla online
    16 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. ped.
    18 - 21 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima VI PD
  Utorak 8 - 12 Geomorfologija knj. ped.
    16 - 19 Globalna ekologija VII/1
    17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Srijeda 11 - 14 Sanacija i obnova oštećenih tala spec. st.
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
    16 - 19 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji VII/2
  Četvrtak 12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
    14 - 16 GIS i prirodni resursi Zavod
  Petak 8 - 11 Ishrana bilja i kvaliteta hrane Vrt
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    12 - 16 Zaštita okoliša od suvišnih voda knj.mel.
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
    11 - 14 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva Knj Ish. bilja
    16 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. ped.
    18 - 21 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima VI PD
  Utorak 12 - 14 Mikrobiologija i biotehnologija vina Knj Ish. bilja
    16 - 19 Globalna ekologija VII/1
    17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Srijeda 11 - 14 Sanacija i obnova oštećenih tala spec. st.
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    16 - 18 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
    16 - 19 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji VII/2
  Četvrtak 12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
    14 - 16 Mikrobiologija i biotehnologija vina lab. ped.
  Petak 8 - 11 Ishrana bilja i kvaliteta hrane Vrt
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 15 - 18 Upravljanje rizikom u poljoprivredi Mala vijećnica
  Utorak 12 - 16 Socioekonomske i rodne analize Zavod
    12 - 15 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije VII/1
    16 - 19 Globalna ekologija VII/1
  Srijeda 12 - 14 Financijski menadžment u agrobiznisu Zavod za menadžment
    14 - 16 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu Zavod
    15 - 18 Ruralna infrastruktura V/2
  Četvrtak 12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
    15 - 18 Ponašanje potrošača na tržištima hrane Vrt
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    10 - 12 Fondovi EU i ruralni razvoj V/2
  MS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 11 Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje knj. spb.
    8 - 12 Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu knj. opl.
  Utorak 8 - 11 Krmne kulture knj. spb.
    11 - 14 Zrnate mahunarke u ratarstvu knj. spb.
    16 - 18 Daljinska istraživanja u poljoprivredi V/2
  Srijeda 8 - 11 Biljne vrste u lovištu Bijela vila
    15 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura VII/1
    16 - 19 Načela integrirane zaštite bilja SZ138 - Šumarstvo
  Četvrtak 8 - 10 Daljinska istraživanja u poljoprivredi knj. spb.
    10 - 13 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
    12 - 16 Kvantitativna genetika u biljnim znanostima knj. opl.
  Petak 8 - 11 Uljarice knj. spb.
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    12 - 16 Molekularno oplemenjivanje bilja knj. opl.
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 8 - 10 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva VII/1
    11 - 14 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva Knj Ish. bilja
    12 - 15 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda Ured
    18 - 21 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima VI PD
    18 - 20 Prerada voća i povrća SZ133 - Šumarstvo
  Utorak 8 - 11 Krmne kulture knj. spb.
    8 - 11 Ekološko maslinarstvo Zavod za menadžment
    14 - 16 Lovstvo VI/B
  Srijeda 8 - 11 Biljne vrste u lovištu Bijela vila
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    15 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura VII/1
    18 - 20 Prerada voća i povrća prakt. spb.
  Četvrtak 8 - 9 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva Vrt
    12 - 15 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost Vrt
    15 - 18 Ruralna sociologija V/2
  Petak 8 - 10 Lovstvo Lovište
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    10 - 12 Lovstvo Lovište
    16 - 18 Repelentno i insekticidno bilje Šum. fak. VA
  MS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    13 - 16 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini Vrt
    14 - 17 Biljna biotehnologija knj. opl.
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
    17 - 19 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji V/1
  Utorak 12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja prakt. p. zool.
    13 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
    17 - 19 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) Knj. herbologija
  Srijeda 8 - 10 Ekologija korova prakt. herb.
    10 - 12 Legislativa u zaštiti bilja prakt. herb.
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
    14 - 16 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (1. skupina) prakt. herb.
    15 - 18 Forenzična entomologija Mala vijećnica
    16 - 18 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (2. skupina) Knj. herbologija
  Četvrtak 12 - 14 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja prakt. UK
    14 - 16 GIS i prirodni resursi Zavod
  Petak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja VII/1
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    10 - 12 Biljna karantena prakt. herb.
    15 - 17 Ekologija štetnika i načela prognoze Vrt
  MS-Genetika i oplemenjivanje životinja
  Ponedjeljak 11 - 14 Populacijska genetika knj spec. st.
  Utorak 12 - 15 Programiranje u programima SAS i R knj spec. st.
  Srijeda 14 - 17 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja spec. st.
  Četvrtak 10 - 12 Genetika mesa Zavod
    12 - 15 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
    15 - 17 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada knj spec. st.
  Petak 8 - 11 Kvantitativna genetika Zavod
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 14 Uvod u SAS i R knj spec. st.
    14 - 16 Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela Bijela vila
    16 - 18 Biokemija - odabrana poglavlja VII/1
  MS-H:Povrćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 10 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva VII/1
    10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Biljna biotehnologija knj. opl.
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 11 - 13 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 11 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća Ured
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    16 - 19 Načela integrirane zaštite bilja SZ138 - Šumarstvo
  Četvrtak 8 - 9 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva Vrt
    10 - 13 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
    12 - 15 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost Vrt
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 13 Agrobiotopi zaštićenih prostora Vrt
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Ponedjeljak 17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 8 - 11 Krmne kulture knj. spb.
    11 - 14 Fermentirani mesni proizvodi spec. st.
    11 - 13 Hranidba goveda u proizvodnji mesa Ured
    14 - 17 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva spec. st.
  Srijeda 9 - 11 Kinetika probave hrane u životinja knj spec. st.
    11 - 16 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (1. i 2. skupina) VII/2
    14 - 17 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja spec. st.
  Četvrtak 8 - 10 Precizna hranidba ovaca i koza knj spec. st.
    15 - 17 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada knj spec. st.
  Petak 8 - 11 Uljarice knj. spb.
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 14 Uvod u SAS i R knj spec. st.
  MS-H:Ukrasno bilje
  Ponedjeljak 8 - 11 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća knj spec. st.
    10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Proizvodnja jagodastog voća V/1
    14 - 17 Biljna biotehnologija knj. opl.
  Utorak 11 - 13 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 12 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu Ured
    12 - 15 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu Zavod
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    15 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura VII/1
  Četvrtak 8 - 10 Ukrasne voćne vrste Zavod
    10 - 12 Uvod u hortikulturnu terapiju Knj Ish. bilja
    12 - 15 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost Vrt
  Petak 8 - 11 Samoniklo voće knj. opl.
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    13 - 15 Uređenje interijera biljem Vrt
    13 - 15 Bolesti ukrasnog bilja prakt. herb.
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Biljna biotehnologija knj. opl.
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo Zavod za menadžment
    10 - 12 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina VII/1
    12 - 14 Mikrobiologija i biotehnologija vina Knj Ish. bilja
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
    17 - 20 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu spec. st.
  Srijeda 8 - 10 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina Jazbina
    10 - 12 Projektiranje vinograda i vinarija VII/1
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    14 - 17 Vinogradarstvo i vina svijeta (1. i 2. skupina) Jazbina
    16 - 19 Načela integrirane zaštite bilja SZ138 - Šumarstvo
  Četvrtak 8 - 10 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu Ured
    10 - 12 Fiziologija dozrijevanja grožđa VII/1
    14 - 16 Mikrobiologija i biotehnologija vina lab. ped.
    15 - 18 Vinogradarstvo i vina svijeta VII/1
  Petak 10 - 11 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 13 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća Lab. VV
  MS-H:Voćarstvo
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Proizvodnja jagodastog voća V/1
    14 - 17 Biljna biotehnologija knj. opl.
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo Zavod za menadžment
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
    17 - 20 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu spec. st.
  Srijeda 8 - 10 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća VII/1
    11 - 15 Komunikacijski sustavi Zavod
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    16 - 19 Načela integrirane zaštite bilja SZ138 - Šumarstvo
  Četvrtak 14 - 16 GMO u proizvodnji hrane Zavod
  Petak 8 - 11 Samoniklo voće knj. opl.
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    10 - 11 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
    11 - 13 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća Lab. VV
    16 - 18 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća Jazbina
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 13 - 15 Etika okoliša Zavod za ekonomiku
  Utorak 16 - 18 Kultura građenja krajobraz
  Srijeda 8 - 10 Uređivanje voda Zavod
    14 - 17 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
  Četvrtak 8 - 11 Arhitektonsko projektiranje - Studio prakt. UK
    8 - 10 Krš kao prostorni fenomen knj. ped.
    14 - 17 Uređenje ruralnog krajobraza krajobraz
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Utorak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Srijeda 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Četvrtak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Petak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  MS-Proizvodnja i prerada mesa
  Ponedjeljak 8 - 11 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka Ured
    11 - 14 Toplinski obrađeni mesni proizvodi spec. st.
    14 - 17 Senzorska analiza mesa i mesnih proizvoda Ured
  Utorak 8 - 10 Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara Ured
    11 - 14 Fermentirani mesni proizvodi spec. st.
    14 - 16 Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara prak.prer.mesa
  Srijeda 8 - 11 Proizvodnja mesa divljači Ured
    11 - 16 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (1. i 2. skupina) VII/2
    14 - 17 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja spec. st.
  Četvrtak 8 - 10 Fermentirani mesni proizvodi prak.prer.mesa
    10 - 12 Alternativni uzgoji svinja Ured
    10 - 12 Genetika mesa Zavod
    12 - 14 Toplinski obrađeni mesni proizvodi prak.prer.mesa
    14 - 17 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa vodne peradi Ured
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 14 Uvod u SAS i R knj spec. st.
    11 - 15 Hranidba preživača VII/2
    12 - 16 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji Zavod
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 11 - 14 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara Ured
  Utorak 8 - 11 Fermentirana mlijeka VII/2
  Srijeda 8 - 11 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda spec. st.
    12 - 16 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka Ured
    12 - 15 Tehnologija proizvodnje sladoleda Zavod za marketing
  Četvrtak 11 - 14 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa Ured
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 14 Tehnologija proizvodnje vrhnja, maslaca i mliječnih deserata spec. st.
  MS-PT:Mehanizacija
  Ponedjeljak 8 - 11 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća knj spec. st.
    12 - 15 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda Ured
  Utorak 12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja prakt. p. zool.
    17 - 20 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu spec. st.
    17 - 19 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) Knj. herbologija
  Srijeda 8 - 11 Automatizacija poljoprivrednih procesa Knj Ish. bilja
    13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Knj Ish. bilja
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    12 - 15 Gospodarenje otpadom iz poljoprivrede Ured
  MS-PT:Melioracije
  Ponedjeljak 8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima online
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
  Utorak 14 - 15 Fizika tla lab. ped.
    16 - 18 Fizika tla online
  Srijeda 8 - 11 Automatizacija poljoprivrednih procesa Knj Ish. bilja
    11 - 14 Sanacija i obnova oštećenih tala spec. st.
    13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Knj Ish. bilja
  Petak 9 - 12 Hidrotehnika u poljoprivredi knj.mel.
    10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 11 - 14 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara Ured
    12 - 16 Nove tehnologije u akvakulturi Bijela vila
    14 - 17 Molekularna genetika životinja knj spec. st.
    17 - 20 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VII/1
    18 - 21 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima VI PD
  Utorak 8 - 11 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA knj spec. st.
    14 - 17 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva spec. st.
    16 - 19 Globalna ekologija VII/1
  Srijeda 12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
  Četvrtak 9 - 12 Tehnologija prerade akvatičnih organizama i mesa divljači Bijela vila
  Petak 10 - 12 Engleski jezik II Zavod za menadžment
    11 - 15 Hranidba preživača VII/2
    11 - 14 Uvod u SAS i R knj spec. st.
 • Inter-EnAgro
  Inter-EnAgro - 1. semestar
  Ponedjeljak 9 - 12 Quantitative methods for agriculture and environment science Knj. herbologija
    12 - 14 Beef nutrition Ured
    12 - 15 Environmental soil science knj.mel.
  Srijeda 8 - 10 Agroclimatology and climate change Knj. OPB
    10 - 12 Mineralogy and petrology knj.mel.
    12 - 14 Agri-environmental law and policy Dep
  Četvrtak 9 - 13 Hydrology and water resources Dep
    14 - 18 Analytical chemistry and laboratory methods Dep
  Inter-EnAgro - 3. semestar
  Ponedjeljak 9 - 11 Environmental risk analysis and management Zavod za menadžment
    14 - 18 Aquatic ecosystems and biodiversity Dep
  Utorak 10 - 12 Livestock production and the environment Zavod za marketing
  Srijeda 8 - 12 Field crops management Dep
    13 - 15 Plant pest management Dep
    14 - 16 Water management in agriculture knj.mel.
  Četvrtak 10 - 12 Weed Science and management Knj. herbologija
    12 - 14 Spatial analysis and GIS V/2
  Petak 12 - 14 Management of plant diseases Knj. herbologija
 • Foreign Students
  Foreign Students - 1. semestar
  Ponedjeljak 8 - 10 Applied entomology Zavod
    8 - 12 Post Harvest Technology Dep
    8 - 12 Specificities of postharvest technology of fruit crops Dep
    9 - 11 Risk Management in Agriculture Dep
    12 - 16 Wildlife ecology and conservation Dep
    12 - 14 Urban landscape design Dep
    12 - 14 Rhizosphere ecology Knj. OPB
    12 - 14 Beef nutrition Ured
    12 - 14 Regional Marketing Zavod za marketing
  Utorak 8 - 10 Sensory properties and evaluation of wine VII/1
    11 - 15 Evolution of landscape design Dep
    11 - 13 Project Management and Projects in Agribusiness Zavod za menadžment
    12 - 16 Strategic Management in Agribusiness Dep
    12 - 14 Grassland management systems Dep
    12 - 14 Weed Ecology Dep
    14 - 16 Natural enemies and principles of biological control Zavod
  Srijeda 8 - 12 Planting plan and plant use in landscape design Dep
    8 - 10 Energetic utilization of biomass and biofuel knj. opl.
    8 - 12 Agribusiness Marketing and Consumer Behaviour Dep
    8 - 12 Agribusiness Marketing and Consumer Behaviour Dep
    8 - 10 Precision sheep and goats nutrition Dep
    9 - 13 Business Statistics 1 Dep
    10 - 12 GIS and Natural Resources Dep
    12 - 16 Introduction to SAS and R programs Knj. herbologija
    12 - 16 Ichthyology Dep
    13 - 15 World wines and viticulture Zavod
    14 - 17 Production and processing of edible and medicinal mushrooms Dep
  Četvrtak 8 - 12 Limnology and Oceanology Dep
    8 - 12 Forage Crops Dep
    8 - 10 Wine technology VII/1
    10 - 14 General animal nutrition Dep
    13 - 16 Organic agriculture Knj. OPB
  Petak 8 - 10 Applied entomology Dep
    10 - 14 Global Ecology Knj. OPB
  Foreign Students - 3. semestar
  Četvrtak 10 - 12 Weed Science and management Knj. herbologija
  Foreign Students - 5. semestar
  - - - -

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.